Voor wie is de cursus BHV bestemd?

Medewerkers, die zich binnen een onderneming (gaan) bezig houden met de BHV-taken. Een specifieke vooropleiding is niet vereist. De medewerkers worden in korte tijd de basiskennis en vaardigheden aangereikt om de bedrijfshulpverlening in het bedrijf (mede) gestalte te geven. De bedrijfshulpverlening steunt op 4 taakgebieden, namelijk:
• het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, gebruik AED
• beperking en bestrijding van een beginnende brand
•  het begeleiden van een ontruiming van het gebouw
• communicatie, met andere diensten, zoals brandweer, politie en ambulancediensten

Inhoud van de cursus

• Theorie/ Praktijk: 1e dag Eerste hulp
• Vijf taken, bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen, circulatiestoornissen
• Stelpen ernstige bloedingen, shock, wonden steriel afdekken door aanleggen snelverband
• Brandwonden, botbreuken, oogletsel, meer verwondingen tegelijk
• Gebruik AED 2e dag Communicatie/Brandbestrijding/ ontruiming
• Melden incident, hulp van buitenaf, gevaren bij melden, communicatiemiddelen
• Branddriehoek, brand en brandstadia, blussen, blusmiddelen en blustoestellen
• Elektriciteitskasten, gevaarlijke stoffen, uw taak, ontruimingsplan, procedures, rol bedrijfshulpverlener bij ontruiming, oefenen gevaren, vluchtroutes, noodverlichting, luchtbehandeling, rook- en warmte afvoerinstallaties, liften, brandweeringang

Duur

De training bestaat uit 4 dagdelen.

Certificaat

U sluit de cursus af met een BHV certificaat en pasje. Dit certificaat kent een geldigheidsduur van 1 jaar en voldoet aan de Arbo-verplichtingen zoals deze voor de BHV-organisatie worden gesteld.

Meer informatie

Neem contact met ons op voor de cursusdata en mogelijkheden