Verwerking van uw persoonsgegevens:

Wanneer u contact heeft met ZPITS  wordt u doorgaans gevraagd naar uw persoonlijke omstandigheden. Deze informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd, zijn nodig om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Om zo verantwoord mogelijk met deze gegevens om te gaan is er de Wet Bescherming Personeelsgegevens.

ZPITS kent elektronische en papieren gegevensverwerkingen. In beginsel wordt er van iedere cliënt een papierendossier aangelegd. Vervolgens worden relevante gegevens vastgelegd in een elektronisch dossier, in de computer. Deze gegevens zijn voor dagelijks gebruik.

Persoonsgegevens:

ZPITS maakt gebruik van uw persoonsgegevens om aan u en aan onze opdrachtgever de afgesproken dienstverlening te bieden. Deels ontvangen wij die persoonsgegevens van onze opdrachtgever waar wij een overeenkomst mee hebben afgesloten. Deels worden persoonsgegevens verwerkt als gevolg van onze eigen dienstverlening.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP):

In de WBP staat weergegeven dat ZPITS u het volgende moet laten weten:

  • dat persoonsgegevens worden vastgelegd voor 10 jaar
  • dat de persoonsgegevens door de medewerkers ZPITS mogen worden ingezien en gebruikt
  • dat de medewerker ZPITS u toestemming moet vragen als uw persoonsgegevens aan derden verstrekt worden
  • dat u recht heeft om uw persoonsgegevens zelf in te zien
  • dat u recht heeft op aanvulling en verbetering van gegevens
  • dat u recht heeft op verwijdering van persoonsgegevens indien deze niet van belang zijn voor uw dienstverlening.

Beveiliging:

De persoonsgegevens worden op de vestigingen van ZPITS in de computer en in het papierendossier bewaard.

Medewerkers van ZPITS hebben toegang tot de gegevens maar zijn allen verplicht tot geheimhouding. Tevens dienen de medewerkers van ZPITS zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens.

De directie van ZPITS is verantwoordelijk en draagt zorg voor voldoende beveiliging van de persoonsgegevens.

Privacy:

Alle persoonsgegevens, die u verstrekt en die ZPITS van de opdrachtgever ontvangt, worden opgeborgen in een papierendossier. Dit dossier wordt opgeborgen in een afsluitbare kast. Daarnaast zijn een aantal persoonsgegevens opgenomen in de computer.

Deze gegevens zijn enkel toegankelijk voor mensen die betrokken zijn bij de dienstverlening aan u.

Recht van verzet:

U heeft het recht om persoonsgegevens te laten blokkeren. U dient dit verzet schriftelijk aan te vragen.

Indien u van mening bent dat de bepalingen van het privacyreglement niet of onvoldoende worden nageleefd, kunt u zich wenden tot de directie van ZPITS.

Slotbepaling:

De directie van ZPITS heeft deze regeling per 1 januari 2021 vastgesteld om de regelingen naar behoren te praktiseren.

Deze regeling kan, met inachtneming van de betreffende voorschriften, alleen door de directie worden gewijzigd.