Training

Verkeersregelaar

DUUR

1 of 2 dagen

LOCATIE

Seinhuiswachter 18-20 3034KH Rotterdam

KOSTEN

Op aanvraag

De training

Bij deze opleiding worden deelnemers geschoold om zelfstandig op te treden als beroepsverkeersregelaar. Een verkeersregelaar is een persoon die het verkeer regelt op plaatsen waar dat nodig is, zoals bij werkzaamheden. De aanwijzingen van de verkeersregelaar zijn bindend voor alle weggebruikers, waardoor ze een cruciale rol spelen in het veilig en vlot laten verlopen van het verkeer.

Met de wijziging van artikel 82 van de Rvv 1990 wordt de verkeersregelaar nu officieel erkend. De benoeming van plaatselijke verkeersregelaars is voorbehouden aan de burgemeester, hoewel je bij de Traffic Academy ook de mogelijkheid hebt om landelijk aangesteld te worden.

Daarnaast komt deze opleiding met baan mogelijkheden na voltooiing.

Inhoud van de training

Cursisten leren uniforme aanwijzingen zodat elke verkeersregelaar dezelfde standaarden hanteert. De opleiding en het examen zijn hetzelfde, en na succesvolle afronding wordt de landelijke aanstellingspas verstrekt door het Verkeerscentrum Nederland. Nadat de beroeps verkeersregelaar is aangesteld kan deze zelfstandig optreden als verkeersregelaar.

Examen

Het theoriegedeelte wordt afgenomen door de docent. Het praktijkexamen wordt afgenomen door een politieambtenaar, afgevaardigd door de Stichting Verkeersregelaars Nederland, en de docent.

Certificaat

Nadat de examens met succes zijn afgerond en het certificaat door de Stichting Verkeersregelaars Nederland naar Traffic Academy Nederland verstuurd is, ontvangt de opdrachtgever van Traffic Academy Nederland het certificaat waarmee je de aanstellingspas kunt aanvragen.

Duur

De cursusduur voor de theorie bedraagt 1 dag inclusief theorie-examen en de cursusduur voor de praktijk bedraagt 2 dagen inclusief praktijkexamen.

Toelatingseisen

Hieronder volgt een opsomming van de vereisten waaraan een verkeersregelaar moet voldoen voor landelijke aanstelling. Alleen personen die aan de volgende voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor aanstelling namens het Ministerie Verkeer en Waterstaat als verkeersregelaar en die belast zijn met verkeersregelende taken in het kader van hun beroep:

  • De deelnemer dient minimaal 18 jaar te zijn;
  • De deelnemer is in het bezit van een getuigschrift dat op de dag van de aanvraag niet ouder is dan 6 maanden, of voor zover het betreft migrerende beroepsbeoefenaars, een certificaat waaruit blijkt dat met goed gevolg een proeve van bekwaamheid is afgelegd of een verklaring waaruit blijkt dat gedurende een periode van negen maanden een aanpassingsstage als bedoeld in artikel 1, van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties is doorlopen;
  • De deelnemer is in het bezit van een schriftelijke verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat deze betrokkene in het kader van diens beroep wenst in te zetten als verkeersregelaar;
  • De deelnemer is in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), specifiek voor het optreden als verkeersregelaar in het kader van het beroep. Deze VOG, zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, mag op de dag van de aanvraag niet ouder zijn dan twee maanden. Als het gaat om migrerende beroepsbeoefenaars, geldt een overeenkomend document, afgegeven door het bevoegd gezag van de betrokken staat van oorsprong of herkomst;
  • Wanneer er sprake is van een verandering in werkgever, moet er een nieuw pasje aangevraagd worden. Op het aanstellingspasje is de naam van de werkgever vermeld. Die werkgever moet overeenstemmen met de feitelijke situatie. Een nieuwe werkgever zal moeten aantonen dat de deelnemer aan de aanstellingscriteria voor de verkeersregelaar voldoet. Op basis van die criteria kan voor de verkeersregelaar een nieuw pasje worden aangevraagd.

Meer informatie