Opleiding

De deelnemers worden geschoold om zelfstandig op te treden als beroepsverkeersregelaar.

 Beroep

In verband met de wijziging van artikel 82 van de Rvv 1990 krijgt de verkeersregelaar een officiële status. De aanwijzingen van de verkeersregelaar zijn bindend voor alle weggebruikers.
Uniforme aanwijzingen  worden aangeleerd. De aanstelling van deze plaatselijke verkeersregelaars is voorbehouden aan de burgemeester. De aanstelling tot landelijk aangestelde beroeps verkeersregelaar behoort ook tot de mogelijkheden bij de Traffic Academy. De opleiding en het examen zijn hetzelfde. De landelijke aanstellingspas wordt dan verstrekt door het Verkeerscentrum Nederland. Nadat de beroeps verkeersregelaar is aangesteld kan deze zelfstandig optreden als verkeersregelaar.

Duur, start en indeling

De cursusduur voor de theorie bedraagt 1 dag inclusief theorie-examen en de cursusduur voor de praktijk bedraagt 1½ dag inclusief praktijkexamen.

Examen

Het theoriegedeelte wordt afgenomen door de docent. Het praktijkexamen wordt afgenomen door een politieambtenaar, afgevaardigd door de Stichting Verkeersregelaars Nederland, en de docent. 

Certificaat

Nadat de examens met succes zijn afgerond en nadat het certificaat door de Stichting Verkeers-regelaars Nederland naar Traffic Academy Nederland verstuurd is, ontvangt de opdrachtgever van Traffic Academy Nederland het certificaat waarmee u de aanstellingspas kunt aanvragen.

Toelatingseisen

Hieronder een opsomming van voorwaarde waaraan een verkeersregelaar moet voldoen bij landelijk aanstelling. Voor de aanstelling namens het Ministerie Verkeer en Waterstaat als verkeersregelaar met in het kader van het beroep verkeersregelende taken komen slechts in aanmerking personen die:

  • de leeftijd van tenminste 18 jaren hebben bereikt.
  • in het bezit zijn van een getuigschrift dat op de dag van de aanvraag niet ouder is dan 6 maanden of voor zover het betreft migrerende beroepsbeoefenaars, een certificaat waaruit blijkt dat met goed gevolg een proeve van bekwaamheid is afgelegd of een verklaring waaruit blijkt dat gedurende een periode van negen maanden een aanpassingsstage als bedoeld in artikel 1, van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties is doorlopen.
  • in het bezit zijn van een schriftelijke verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat deze betrokkene in het kader van diens beroep wenst in te zetten als verkeersregelaar.
  • veranderen van werkgever. Hij moet een nieuw pasje aanvragen. Op het aanstellingspasje is de naam van de werkgever vermeld. Die werkgever moet overeenstemmen met de feitelijke situatie. Een nieuwe werkgever zal moeten aantonen dat hij aan de aanstellingscriteria voor de verkeersregelaar voldoet. Op basis van die criteria kan voor de verkeersregelaar een nieuw pasje worden aangevraagd.
  • in het bezit zijn van een met het oog op het optreden als verkeersregelaar met in het kader van het beroep verkeersregelende werkzaamheden afgegeven verklaring omtrent het gedrag (VOG) als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, die op de dag van de aanvraag niet ouder is dan twee maanden of voor zover het betreft migrerende beroepsbeoefenaars, een hiermee overeenkomend document, afgegeven door het bevoegd gezag van de betrokken staat van oorsprong of herkomst. 

Meer informatie

Neem contact met ons op voor de cursusdata en mogelijkheden